vi ~/.bashrc

# これを書き込む
alias python="python3" 

source ~/.bashrc